Η τεχνική της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας

Παναγιώτης Ι. Μουρμούρης, Αθανάσιος Παπατσώρης, Ιωάννης Βαρκαράκης,, Ανδρέας Σκολαρίκος

Abstract


Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα στάδια της τεχνικής της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας. Ειδικότερα, αναλύονται τα επικρατούντα και τα νεότερα δεδομένα στη θέση του ασθενή, της νεφρικής προσπέλασης, στους τρόπους διαστολής της οδού νεφροστομίας αλλά και το είδος της νεφρικής παροχέτευσης και της νεφρολιθοτριψίας.

Keywords


ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ; ΤΕΧΝΙΚΗ; ΛΙΘΙΑΣΗ; PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY; TECHNIQUE; STONE DISEASE

References


TURK C, KNOLL T, PETRIK A, SARICA K, STRAUB 1. M, SEITZ C: members of the European Association of Urology (EAU) Guidelines Office. Guidelines on Urolithiasis. In: EAU Guidelines, edition presented at the 27th EAU Annual Congress, Paris 2012. ISBN 978-90-79754-83-0.

KERBL K, CLAYMAN RV, CHANDHOKE PS, URBAN 2. DA, DE LEO BC, CARBONE JM. Percutaneous stone removal with the patient in a flank position. J Urol 1994, 151: 686-688

VALDIVIA URIA JG, VALLE GERHOLD J, LOPEZ 3. LOPEZ JA, VILLARROYA RODRIGUEZ S, AMBRO J, NAVARRO C, et al. Technique and complications of percutaneous nephroscopy: experience with 557 patients in the supine position. J Urol 1998, 160: 1975-1978

KUMAR P, BACH C, KACHRILLAS S, PAPATSORIS 4. AG, BUCHHOLZ N, MASOOD J. Supine percutaneous nephrolithotomy (PCNL): 'in vogue' but in which position? BJU Int. 2012 May 7 [Epub ahead of print]

EL-HUSSEINY T, MORAITIS K, MAAN Z, PAPATSO5. RIS A, SAUNDERS P, et al. Percutaneous endourologic procedures in high-risk patients in the lateral decubitus position under regional anesthesia. J Endourol 2009, 23:1603

PAPATSORIS AG, ZAMAN F, PANAH A, MASOOD 6. J, EL-HUSSEINY T, BUCHHOLZ N. Simultaneous anterograde and retrograde endourologic access: "the Barts technique". J Endourol 2008, 22: 2665-2666

DAELS F, GONZALEZ MS, FREIRE FG, JURADO 7. A, DAMIA O. Percutaneous lithotripsy in Valdivia-Galdakao decubitus position: our experience. J Endourol 2009, 23: 1615-1620

AMON SESMERO JH, DEL VALLE GONZALEZ 8. N, CONDE REDONDO C, RODRIGUEZ TOVES A, CEPEDA DELGADO M, MARTINEZ-SAGARRA OCEJA JM. Comparison between Valdivia position and prone position in percutaneous nephrolithotomy. Actas Urol Esp 2008, 32: 424-429

SKOLARIKOS A, ALIVIZATOS G, PAPATSORIS A, 9. CONSTANTINIDES K, ZERBAS A, DELIVELIOTIS C. Ultrasound-guided percutaneous nephrostomy performed by urologists: 10-year experience. Urology 2006, 68: 495-499

ANDONIAN S, SCOFFONE C, LOUIE MK, GROSS 10. AJ, GRABE M, DAELS F, et al. Does imaging modality used for percutaneous renal access make a difference? A matched case analysis. J Endourol 2012 Jul 26. [Epub ahead of print].

CRACC0 CM, SCOFFONE CM, SCARPA RM. 11. New developments in percutaneous techniques for simple and complex branched renal stones. Curr Opin Urol 2011, 21: 154-160

BADER MJ, GRATZKE C, SEITZ M, SHARMA R, 12. STIEF CG, DESAI M. The "all-seeing needle": initial results of an optical puncture system confirming access in percutaneous nephrolithotomy. Eur Urol 2011, 59: 1054-1059

MUNVER R, DELVECHIO F, NEWMAN G, PREM13. INGER G. Critical analyses of supracostal access for percutaneous renal surgery. J Urol 2001, 166: 1242-1246

DAVIDOFF R, BELLMAN G. 14. Influence of technique of percutaneous tract creation on incidence of renal haemorrhage. J Urol 1997, 157: 1229-1231

HOFMANN R, OLBERT P, WEBER J, WILLE S, VAR15. GA Z. Clinical experience with a new ultrasonic and LithoClast® combination for percutaneous litholapaxy. BJU Int 2002, 90, 16-19

PANAH A, MASOOD J, ZAMAN F, PAPATSORIS 16. AG, EL-HUSSEINY, BUCHHOLZ N. A technique to flush out renal stone fragments during percutaneous nephrolithotomy. J Endourol 2009, 23: 5-6

MARCHANT F, RECABAL P, FERNANDEZ MI, OSO17. RIO F, BENAVIDES J. Postoperative morbidity of tubeless versus conventional percutaneous nephrolithotomy: a prospective comparative study. Urol Res 2011, 39:401-10. Epub 2011 Jan 30.

YUAN H, ZHENG S, LIU L, HAN P, WANG J, WEI Q. 18. The efficacy and safety of tubeless percutaneous nephrolithotomy: a systematic review and meta-analysis. Urol Res 2011, 39: 401-410

KΙΜ SC, TΙNNOUTH WW, KUO RL. 19. Using and choosing a nephrostomy tube after percutaneous nephrolithotomy for large or complex stone disease: a treatment strategy. J Endourol 2005, 19: 348–352

LANDMAN J, VENKATESH R, RAGAB M, REHMAN 20. J, LEE DL, MORRISSEY KG, et al. Comparison of intrarenal pressure and irrigant flow during percutaneous nephroscopy with an indwelling ureteral catheter, ureteral occlusion balloon, and ureteral access sheath. Urology 2002, 60: 584-587

LANDMAN J, VENKATESH R, LEE DL, REHMAN J, 21. RAGAB M, DARCY M, et al. Combined percutaneous and retrograde approach to staghorn calculi with application of the ureteral access sheath to facilitate percutaneous nephrolithotomy. J Urol 2003, 169: 64-67

SCOFFONE CM, CRACCO CM, COSSU M, GRANDE 22. S, POGGIO M, SCARPA RM. Endoscopic combined intrarenal surgery in Galdakao-modified supine Valdivia position: a new standard for percutaneous nephrolithotomy? Eur Urol 2008, 54: 1393-1403

LAHME S, ZIMMERMANNS V, HOCHMUTH A, JAN23. ITZKI V. Minimally invasive PCNL (mini-perc). Alternative treatment modality or replacement of conventional PCNL? Urologe A 2008, 47: 563-568

FULLER A, RAZVI H, DENSTEDT JD, NOTT L, 24. PEARLE M, CAUDA F, et al. The CROES percutaneous nephrolithotomy global study: the influence of body mass index on outcome. J Urol 2012, 188: 138-144

OSTHER PJ, RAZVI H, LIATSIKOS E, AVERCH T, 25. CRISCI A, GARCIA JL, et al. Percutaneous nephrolithotomy among patients with renal anomalies: patient characteristics and outcomes; a subgroup analysis of the clinical research office of the endourological society global percutaneous nephrolithotomy study. J Endourol 2011, 25: 1627-1632

BUCURAS V, GOPALAKRISHNAM G, WOLF JS J26. r, SUN Y, BIANCHI G, ERDOGRU T, et al. The Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study: nephrolithotomy in 189 patients with solitary kidneys. J Endourol 2012, 26: 336-341

DE LA ROSETTE JJ, OPONDO D, DAELS FP, GIUS27. TI G, SERRANO A, KANDASAMI SV, et al. Categorisation of complications and validation of the clavien score for percutaneous nephrolithotomy. Eur Urol 2012, 62: 246-255

PREMINGER GM, ALKEN P, HABUCHI T, WIJK28. STRA H, SKOLARIKOS A, YIN CJ. The clinical research office of the endourological society audit committee. J Endourol 2011, 25: 1811-1813
DOI: http://dx.doi.org/10.19264/hj.v25i2.9