Εφαρμογές της μηχανικής των ιστών στη χειρουργική της ουρήθρας

Βασίλειος Π. Σημαιοφορίδης, Wouter F. Feitz

Abstract


Η μηχανική των ιστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναγεννητικής ιατρικής. Βασίζεται στην αρχή της χρησιμοποίησης βιοϋλικών στην αντικατάσταση ιστών
μέσω της κατασκευής ικριωμάτων και της υπό προϋποθέσεις μεταφοράς κυττάρων σε αυτά. Οι εφαρμογές αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστά σεων, στις οποίες ο διαθέσιμος για ανακατασκευή ιστός
είναι ανεπαρκής και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις κλασικές χειρουργικές τεχνικές. Στο πεδίο της Ουρολογίας, ασθενείς από όλο το ηλικιακό φάσμα εμφανίζουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης ανακατασκευής της
ουρήθρας, όπως στην περίπτωση υποσπαδία ή ουρηθρικών στενωμάτων. Στην ανασκόπηση αυτή παρουσιάζονται οι εφαρμογές της μηχανικής των ιστών στην αντικατάσταση τμήματος της ουρήθρας σε προκλινικό και κλινικό επίπεδο.

Keywords


ΟΥΡΗΘΡΑ; ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΩΝ; ΒΙΟΫΛΙΚΑ; ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ;URETHRA; TISSUE ENGINEERING; BIOMATERIALS; SCAFFOLDS

Full Text:

PDF

References


L1. ANGER R, VACANTI JP. Tissue engineering. Science 1993, 14: 920-926

HUBELL JA. 2. Biomaterials in tissue engineering. Biotechnology (NY) 1995, 13: 565-576

ATALA A, GUZMAN L, RETIK AB. 3. A novel inert collagen matrix for hypospadias repair. J Urol 1999, 163: 1148-1151

SIEVERT KD, BAKIRCIOGLOU ME, NUNES L, TU 4. R, DAHIYA R, TANAGHO EA. Homologous acellular matrix graft for urethral reconstruction in the rabbit: histological and functional evaluation. J Urol 2000, 163: 1958-1965

SIEVERT KD, WEFER J, BAKIRCIOGLOU ME, 5. NUNES L, TU R, DAHIYA R, TANAGHO EA. Heterologous acellular matrix graft for reconstruction of the rabbit urethra: histological and functional evaluation. J Urol 2001, 165: 2096-2102

CHEN F, YOO JJ, ATALA A. 6. Acellular collagen matrix as a possible "off the shelf" biomaterial for urethral repair. Urology 1999, 54: 407-410

DORIN RP, POHL HG, DE FILIPPO RE, YOO JJ, ATALA 7. A. Tubularized urethral replacement with unseeded matrices: what is the maximum distance for normal tissue regeneration? World J Urol 2008, 26: 323-326

EL-KASSABY A, ABOUSHWAREB T, ATALA A. 8. Randomized comparative study between buccal mucosal and acellular bladder matrix grafts in complex anterior urethral strictures. J Urol 2008, 179: 1432-1436

DE FILIPPO RE, YOO JJ, ATALA A. 9. Urethral replacement using cell seeded tubularized collagen matrices. J Urol 2002, 168: 1789-1792

FU Q, DENG CL, LIU W, CAO YL. 10. Urethral replacement using epidermal cell-seeded tubular acellular bladder collagen matrix. BJU Int 2007, 99: 1162-1165

XIE H, CAMPELL CE, SHAFFER BS, GREGORY 11. KW. Different outcomes in urethral reconstruction using elastin and collagen patches and conduits in rabbits. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2007, 81: 269-273

KROPP BP, LUDLOW JK, SPICER D, RIPPY MK, 12. BADYLAK SF, ADAMS MC, et al. Rabbit urethral regeneration using small intestinal submucosa onlay grafts. Urology 1998, 52: 138-142

GROSSKLAUS DJ, SHAPPELL SB, ADAMS MC, 13. BROCK JW 3rd, POPE JC 4th. Small intestinal submucosa as a urethral coverage layer. J Urol 2001, 166: 636-639

NUININGA JE, KOENS MJ, TIEMESSEN DM, OOST14. ERWIJK E, DAAMEN WF, GEUTJES PJ, et al. Urethral reconstruction of critical defects in rabbits using molecularly defined tubular type I collagen biomatrices: key issues in growth factor addition. Tissue Eng Part A 2010, 16: 3319-3328

EL-ASSMY A, EL-HAMID MA, HAFEZ AT. 15. Urethral replacement: a comparison between small intestinal submucosa grafts and spontaneous regeneration. BJU Int 2004, 94: 1132-1135

WEISER AC, FRANCO I, HERZ DB, SILVER RI, 16. REDA EF. Single layered small intestinal submucosa in the repair of severe chordee and complicated hypospadias. J Urol 2003, 170: 1593-1595

LE ROUX PJ. 17. Endoscopic urethroplasty with unseeded small intestinal submucosa collagen matrix grafts: a pilot study. J Urol 2005, 173: 140-143

HAUSER S, BASTIAN PJ, FECHNER G, MULLER 18. SC. Small intestine submucosa in urethral stricture repair in a consecutive series. Urology 2006, 68: 263-266

FIALA R, VIDLAR A, VRTAL R, BELEJ K, STUDENT 19. V. Porcine small intestinal submucosa graft for repair of anterior urethral strictures. Eur Urol 2007, 51: 1702-1708

PALMINTERI E, BERDONDINI E, COLOMBO F, 20. AUSTONI E. Small intestinal submucosa (SIS) graft urethroplasty: short-term results. Eur Urol 2007, 51: 1695-1701

OLSEN L, BOWALD S, BUSCH C, CARLSTEN J, 21. ERIKSSON I. Urethral reconstruction with a new synthetic absorbable device. An experimental study. Scand J Urol Nephrol 1992, 26: 323-326

BAZEED MA, THUROFF JW, SCHMIDT RA, TANA22. GHO EA. New treatment for urethral strictures. Urology 1983, 21: 53-57

FU WJ, WANG ZX, LI G, ZHANG BH, ZHANG L, HU 23. K, et al. A surface-modified biodegradable urethral scaffold seeded with urethral epithelial cells. Chin Med J (Engl) 2011, 124: 3087-3092

RAYA-RIVERA A, ESQUILANO DR, YOO JJ, LO24. PEZ-BAYGHEN E, SOKER S, ATALA A. Tissue-engineered autologous urethras for patients who need reconstruction: an observational study. Lancet 2011, 377: 1175-1182

ΙTALIANO G, ABATANGELO G J25. r, CALABRO A, ABATANGELO GS, ZANONI R, O'REGAN M, et al. Reconstructive surgery of the urethra: a pilot study in the rabbit on the use of hyaluronan benzyl ester (Hyaff-11) biodegradable grafts. Urol Res 1997, 25: 137-142

FENG C, XU YM, FU Q, ZHU WD, CUI L. 26. Reconstruction of three-dimensional neourethra using lingual keratinocytes and corporal smooth muscle cells seeded acellular corporal spongiosum. Tissue Eng Part A 2011, 17: 3011-3019

BOCCAFFOSCHI F, HABERMEHL J, VESENTINI S, 27. MANTOVANI D. Biological performances of collagen-based scaffolds for vascular tissue engineering. Biomaterials 2005, 26: 7410-7417

PATEL A, FINE B, SANDIG M, MEQUANINT K. 28. Elastin biosynthesis: The missing link in tissue-engineered blood vessels. Cardiovasc Res 2006, 71: 40-49

SHAIKH FM, CALLANAN A, KAVANAGH EG, BURKE 29. PE, GRACE PA, McGLOUGHLIN TM. Fibrin: a natural biodegradable scaffold in vascular tissue engineering. Cells Tissues Organs 2008, 188: 333-346

AHMED TA, DARE EV, HINCKE M. Fibrin: a versa30. tile scaffold for tissue engineering applications. Tissue Eng. Part B Rev 2008, 14: 199-215

LEPIDI S, GREGO F, VINDIGNI V, ZAVAN B, TONEL31. LO C, DERIU GP, et al. Hyaluronan biodegradable scaffold for small-caliber artery grafting: preliminary results in an animal model. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006, 32: 411-417

ZAVAN B, VINDIGNI V, LEPIDI S, IACOPETI I, AVR32. USCIO G, ABATANGELO G, et al. Neoarteries grown in vivo using a tissue-engineered hyaluronan-based scaffold. FASEB J 2008, 22: 2853-2861

STOCK UA, VACANTI JP. Tissue engineering: current 33. state and prospects. Annu Rev Med 2001, 52: 443-451

NUININGA JE, VAN MOERKERK H, HANSSEN 34. A, HULSBERGEN CA, OOSTERWIJK-WAKKA J, OOSTERWIJK E, et al. Rabbit urethra replacement with a defined biomatrix or small intestinal submucosa. Eur Urol 2003, 44: 266-271

NILLESEN ST, GEUTJES PJ, WISMANS R, SCHALK35. WIJK J, DAAMEN WF, VAN KUPPERVELT TH. Increased angiogenesis and blood vessel maturation in acellular collagen-heparin scaffolds containing both FGF2 and VEGF. Biomaterials 2007, 2896: 1123-1131

DAHER A, DE BOER WI, EL-MARJOU A, VAN DE 36. KWAST T, ABBOU CC, THIERY JP, et al. Epidermal growth factor receptor regulates normal urothelial regeneration. Lab Invest 2003, 83: 1333-1341

LORENTZ KM, YANG L, FREY P, HUBBELL JA. En37. gineered insulin-like growth factor-1 for improved smooth muscle regeneration. Biomaterials 2012, 33: 494-503

ABOUSHWAREB T, ATALA A. Stem cells in urol38. ogy. Nat Clin Pract Urol 2008, 5: 621–631
DOI: http://dx.doi.org/10.19264/hj.v25i2.10